top of page

คำนวณการใช้งานเมทัลชีท

> คำนวณการใช้งานเมทัลชีท

สี, ความหนา เหล็ก

ความกว้าง

เมตร

ความยาว

เมตร

คำนวณ

ผลการคำนวณการใช้งานเมทัลชีท

ความยาวรวม

ตารางเมตร

ราคาเมทัลชีทรวม

บาท

หมายเหตุ :

- การคำนวณนี้เป็นการคำนวนแบบเฉลี่ย การใช้งานจริงอาจมีค่าที่แตกต่างไปจากการคำนวน เนื่องจากความแตกต่างของโครงสร้าง รายละเอียดวัสดุเมทัลชีท และจุดประสงค์ของการใช้งานของแต่ละบุคคล

- ราคาสินค้านี้อาจมีการปรับราคาขึ้น ลง ขึ้นอยู่กับเหล็กในแต่ละล็อต โปรดตรวจสอบราคาจากพนักงานขายอีกครั้ง

bottom of page